Magnetische
startnummer bevestiging
Nederlands Engels

Privacy statement & Algemene voorwaarden

Privacy statement

BibBits, onderdeel van PROM’ES b.v., gevestigd aan Polderweg Oost 14 2973 AN Molenaarsgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bibbits.nl
Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
T: 0184-64 22 88

Petra Buijk is de Functionaris Gegevensbescherming van BibBits. Zij is te bereiken via petra@prom-es.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BibBits verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@prom-es.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BibBits verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • BibBits analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de klantwensen.


Geautomatiseerde besluitvorming
BibBits neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BibBits) tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BibBits bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onze klantgegevens van 7 jaar i.v.m. de belastingwetgeving. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BibBits gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BibBits en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@prom-es.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BibBits wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BibBits neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petra@prom-es.nl.Algemene voorwaarden

Prijzenshop is onderdeel van PROM'ES b.v. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van PROM'ES b.v. zijn van toepassing. 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van  PROM’ES b.v., Polderweg Oost 14, 2973 AN  Molenaarsgraaf. 
Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 23077870.


1. Algemeen
PROM’ES werkt op een gelijkwaardige basis samen met haar relaties. Uitgangspunt bij al onze transacties is eerlijkheid, correctheid en redelijkheid. Op basis hiervan doen wij onze zaken en in dat licht beschouwen wij ook deze verkoopvoorwaarden. Indien desondanks onenigheid ontstaat over de kwaliteit of afhandeling van een transactie dan gaat PROM’ES allereerst uit van een open gesprek om ontstane kwesties op te lossen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan zal het geschil voorgelegd worden aan een mediator of rechtbank.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties tussen PROM’ES b.v. en haar afnemers. Ze hebben betrekking op de levering van goederen, diensten en (deel)bewerkingen in opdracht van onze klanten waarbij wij vinden dat eventuele gehanteerde inkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn. Als onze klanten vinden dat er aanvullende zaken afgesproken moeten worden die niet gedekt worden door deze voorwaarden, dan dienen deze vooraf kenbaar gemaakt en apart afgesproken te worden.

3. Offertes
Offertes of aanbiedingen worden door PROM’ES zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn pas bindend als PROM’ES de opdracht tot levering van aangeboden goederen of diensten heeft geaccepteerd. Als PROM’ES ten behoeve van offertes ontwerpen of concepten maakt, voorstelt of ontwikkelt, dan blijft het eigendom van die ontwerpen bij PROM’ES, ook als onze klant niet verder op de offerte in gaat. In dat geval mag de klant ook geen gebruik maken van door PROM’ES gemaakte ontwerpen, samples of voorgestelde oplossingen.

4. Totstandkoming overeenkomsten
Er is voor PROM’ES sprake van een overeenkomst, als wij deze daadwerkelijk hebben geaccepteerd.

5. Prijzen en zekerheid
Prijzen zijn altijd exclusief: omzetbelasting, kosten van verpakking en transport (inbegrepen eventuele belastingen en andere heffingen van overheidswege) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  Als tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de daadwerkelijke levering er omstandigheden zijn die buiten de directe invloedssfeer van PROM’ES liggen, maar die wel een groot kostprijsverhogend effect hebben, dan zal PROM’ES dit overleggen met de klant. Als dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan kan PROM’ES de overeenkomst op basis van overmacht ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor koper. 

6. Levering, transport en transportrisico
Leveringen zijn altijd af-magazijn. Als in de afgesproken levertijd en kostprijs ook het verzorgen van het transport zijn inbegrepen, dan zal PROM’ES er alles wat redelijk is aan doen om die termijn ook te halen. Hierbij is en blijft het risico van- en tijdens het daadwerkelijke transport altijd voor rekening van de klant.

7. Reclamaties en retouren
Eventuele klachten over de geleverde goederen, diensten of (deel-)bewerkingen wil PROM’ES zo snel mogelijk na ontvangst weten. Wij zullen altijd proberen – ook als de oorzaak niet bij PROM’ES zelf ligt – deze klachten te verhelpen of te herstellen. Dit geldt ook voor niet-complete leveringen. Als er klachten zijn, betekent dit overigens niet dat de factuur niet of niet volledig hoeft te worden voldaan. Retourzendingen dienen vooraf met PROM’ES besproken te worden.

8. Aansprakelijkheid
De enige schade waar PROM’ES voor verantwoordelijk gehouden kan worden is maximaal de waarde van de door PROM’ES geleverde goederen of diensten met betrekking tot die overeenkomst. Andere schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van verkeerde vormgeving, productie of levering (inclusief te late of incomplete levering door derden) of iedere andere oorzaak komt voor rekening van de koper.  Het risico van producten en deelproducten van klanten die PROM’ES voor hen op voorraad heeft ligt volledig bij de klant. Bij producten van PROM’ES waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld t.b.v. klanten, ligt de verantwoordelijkheid inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij de klant.

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Door PROM’ES geleverde goederen en diensten worden pas eigendom van de klant op het moment van betaling.

10. Betalingen
Indien niet anders afgesproken, dienen betalingen uiterlijk plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betaling van de factuur uitblijft komen eventuele kosten voor incasso voor rekening van de koper. Dit geldt ook voor de door PROM’ES eventueel in rekening gebrachte wettelijke rente. 

11. Overmacht
Als PROM’ES door overmacht, veroorzaakt door welke oorzaak dan ook, niet, niet op tijd of niet volledig de overeenkomst kan nakomen dan is PROM’ES gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder recht op schadevergoeding voor de koper.

12. Speciale producties
Als PROM’ES producten voor de klant verzorgt die speciaal voor de klant worden ontworpen en geproduceerd, dan accepteert de klant geringe afwijkingen in kleur, uitvoering en formaten.  PROM’ES mag bij speciale productie 1% meer of minder (of anders indien overeengekomen) dan het door de klant bestelde aantal leveren. Als voor speciale producties logo’s, beeldmerken etc. van derden gebruikt worden, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de klant. De klant dient zich ervan te verzekeren dat deze als zodanig gebruikt mogen worden en accepteert de eventuele aansprakelijkheid van derden in het geval van geschil.

13. Annulering
Als een koper een bestelling wil annuleren dan zal PROM’ES hier in redelijkheid en volgens de wettelijke regelingen aan meewerken. Orders die speciaal voor een koper worden geproduceerd kunnen alleen worden geannuleerd als de productie nog niet gestart is. Eventuele kosten die annulering met zich meebrengt, komen voor rekening van de koper.

14. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Klik hier om onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te downloaden. 

Molenaarsgraaf, 10 mei 2017
B. den Ouden
Algemeen Directeur